Site Loader

Click HERE to download original document

 

NOTICE!! NOTICE!! NOTICE

 

ALL COMMUNITIES OF KOPANONG LOCAL MUNICIPALITY ARE KINDLY INFORMED OF THE FOLLOWING MEASURES UNDERTAKEN IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC:

 

  1. Municipal Offices will be closed from the 26th March 2020 until 16th April 2020, however Essential Services will be provided to our Communities.
  2. Communities to contact their local Unit Managers/Technical Supervisors for any emergency.
  3. No Community Facilities will be utilised during this period. (Libraries and Halls)

 

  • NB: Payment of Services can be electronically made using their Invoice Number as Reference Bank FNB, Acc Numbers 62021950276

 

THE MUNICIPALITY FURTHER URGE ALL COMMUNITIES TO ADHERE TO ALL LOCKDOWN INSTRUCTIONS ISSUED AND TO BE SAFE AT ALL TIMES.

 

TSEBISO!! TSEBISO!! TSEBISO

 

SETJHABA SA MASPALA WA KOPANONG SE TSEBISWA KA METJHA E LATELANG KARABELONG YA SEHWA SA COVID-19:

 

  1. Dikantoro tsa Masepala ditla kwalwa ho tloha ka la 26th Hlakubele 2020 ho fihla la 16th Mmesa 2020,empa ditshebelletso tsa bohlokwa ditla fumantshwa baahi.
  2. Baahi ba koptjwa ho letsetsa Batsamaisi ba selehae/Foromane bakeng sa tshebelletso tsa potlako.
  3. Dibaka tsa setjhaba ha di sa sebediswa nakong ena e boletsweng.(Libraries and Halls)

 

  • NB: Tefello ya ditshebelletso e ka etswa ka mokgwa wa elektroniki o sebedisa Nomoro ya Invoice jwalo ka ReferenceBank FNB Acc Number 62021950276
  • Baahi ba kgaoletsweng metsi ba koptjwa ho iponahatsa kantorong tsa maspala ka potlako

 

MASEPALA O KOPA BAAHI BOHLE HO IKOBELA MELAO E BEHILWENG BAKENG SA LOCKDOWN LE HO ITSHIRELLETSA KA NAKO TSOHLE.

 

Bethulie

Unit Manager: Abraham Faro

Technical Supervisor

 

Edenburg

Unit Manager: Ike Koalepe

Technical Supervisor

 

Fauresmith

Unit Manager: Godfrey Moitse

Technical Supervisor

 

Gariepdam

Unit Manager: Annie Phaku

Technical Supervisor

 

Jagersfontein

Unit Manager: Mr Terrance Mthatha

Technical Supervisor

 

Philippolis

Unit Manager:

Technical Supervisor

 

Reddersburg

Unit Manager: Mr Moferefere Modise

Technical Supervisor

 

Springfontein

Unit Manager: Me Ntswaki Mafantiri

Technical Supervisor

 

Trompsburg

Unit Manager: Me Pulane Koetle

Technical Supervisor

 

 

Issued by Kopanong Local Municipality Communications

24th March 2020

Inquiries: Mr Solomzi Phama

Municipal Spokesperson

071 9565 410

 

 

Post Author: webmaster